Nhà khách tỉnh ủy

Nguyễn Viết Xuân, Phường 4, Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam
 
Các địa điểm khác